Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Semináre 2007

Celoústavný odborný seminár NÚSCH, a.s. Bratislava

Dátum 12. 9. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Primárna prevencia náhlej kardiálnej smrti u rizikových kardiakov
Prednášajúci R. Hatala a kolektív OAKS

Seminár pracovnej skupiny SKS „Transplantácia srdca a pľúc“

Dátum 20. 9. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Ovplyvnenie poškodenia kardiovaskulárneho systému po antracyklíne pomocou inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu v experimentálnych podmienkach
Prednášajúci Klimas (FaF UK, Bratislava)
Téma Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS
Prednášajúci H. Vargová (VsÚSCH, Košice)
Téma Kombinácia parametrov srdcovej asynchrónie a analýza humorálnych parametrov BNP ako prediktora k stratifikácii respondentov na resynchronizačnú terapia nsrdca
Prednášajúci T. Malacký (NÚSCH, Bratislava)
Téma Klinická, cirkulačná a neurohormonálna odpoveď na 24 – hodinovú infúziu levosimendanu
Prednášajúci P. Lesný (NÚSCH, Bratislava)

Celoústavný odborný seminár NÚSCH, a.s. Bratislava

Dátum 10. 10. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Objektivizácia cerebrálnej ischémie pri suclavian-steal-syndróme a tortuozite supraaortálnych vetiev
Prednášajúci P. Lofaj

Seminár pracovnej skupiny SKS „Transplantácia srdca a pľúc“

Dátum 18. 10. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Z významných kongresov
Prednášajúci Účastníci

Seminár pracovnej skupiny SKS „Transplantácia srdca a pľúc“

Dátum 15. 11. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Osud pacientov po HTx
Prednášajúci I. Štefánková

Celoústavný odborný seminár NÚSCH, a.s. Bratislava

Dátum 12. 12. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma „Dobrý“ a „zlý“ laktát-dilema intenzivistu?
Prednášajúci I. Pecháň, J. Koutun, A. Yaghi, R. Záhorec

Seminár pracovnej skupiny SKS „Transplantácia srdca a pľúc“

Dátum 20. 12. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Transplantácia srdca 2007
Prednášajúci J. Fabián

Celoústavný odborný seminár

Medzinárodný deň sestier
Medzinárodný deň sestier

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoústavný odborný seminár pre sestry, laborantov a fyzioterapeutov pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa bude konať dňa 18. mája (piatok) o 13:00 hod. v konferenčných sálach NÚSCH, a.s.

Po ukončení seminára vydávanie potvrdení o účasti s kreditným ohodnotením v zmysle vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Program: Transplantácia srdca - špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti

  • PALŠOVIČOVÁ,K., KAVICKÁ, O., DOBOŠOVÁ, J., ŠMÁTRALOVÁ, M.: Manažment pacienta pred HTx
  • ENGLIŠOVÁ, D.: Inštrumentovanie pri HTx
  • ŠUTTOVÁ, G., KORIMOVÁ, J., POISELOVÁ, M.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti po HTx na OAIM
  • MIZEROVÁ, P., JESENÁKOVÁ, M.: Rehabilitácia pred a po HTx
  • MAASOVÁ, M., RUDINCOVÁ, R., CIGÁNKOVÁ, S., OBUCHOVÁ, Z.: Manažment pacienta po HTx

John G. F. Cleland, MD, F.A.C.C.: prednáška

John G. F. Cleland
John G. F. Cleland

Pozvánka na dvanástu prednášku pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti a deviatu Novartis Lecture.

Prednášajúci: John G. F. Cleland, MD, F.A.C.C. Professor of Cardiology

Téma: Recent advances in the understanding and management of heart failure


Sinisa Gradinac: prednáška

Sinisa Gradinac
Sinisa Gradinac

Pozvánka na jedenástu prednášku pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti a deviatu Novartis Lecture.

Prednášajúci: Sinisa Gradinac Department of Heart Failure, Dedinje Cardiovascular Institute, Belehrad

Téma: Surgical Procedures In Heart Failure Other than Transplantation


Plán odborných seminárov na rok 2007

Klinický seminár Kardiologickej kliniky NÚSCH

Dátum 2. 5. 2007 o 14.00 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Telmisartan – nielen antihypertenzívum
Prednášajúci Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.
(Kardiologická klinika SZU, NÚSCH, a.s.)
Téma Telmisartan a metabolický syndróm po transplantácii srdca
Prednášajúci MUDr. Milan Luknár
(Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s.)

Seminár pracovnej skupiny SKS „Transplantácia srdca a pľúc“

Dátum 17. 5. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Metabolický syndróm po trasplantácii srdca
Prednášajúci MUDr. Milan Luknár
(Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s.)

Celoústavný odborný seminár NÚSCH, a.s. Bratislava

Dátum 13. 6. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Stav rezistencií izolovaných mikroorganizmov voči antibiotikám v NÚSCH, a.s. (aktuálna situácia a jej vývoj v rokoch 2000 – 2006)
Prednášajúci Ľ. Perďochová, J. Hanzen
Téma Aktuálny stav rezistencie kľúčových bakteriálnych patogénov v SR
Prednášajúci M. Nikš, J. Hanzen

Seminár pracovnej skupiny SKS „Transplantácia srdca a pľúc“

Dátum 21. 6. 2007 o 14.30 hod.
Miesto Konferenčná miestnosť NÚSCH, a.s., 2. poschodie
Téma Improvement of the safety, quality and availability of organs, tissues and cells for transplantation
Prednášajúci Augusto Lauro (Bologna)
  Pozvánka
Projekt Phare
Audit

A. Linhart: prednáška

Pozvánka na prednášku pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Prednášajúci: A. Linhart, Praha

Téma: Diferenciálna diagnostika pľúcnej artériovej hypertenzie


  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok