Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Semináre

Vzdelávanie prostredníctvom celoústavných seminárov

Vedecká rada NÚSCH, a.s., priamo podporuje a zabezpečuje kontinuálne neinštitucionálne vzdelávanie v oblasti kardiovaskulárnej medicíny pre lekárov aj sestry organizovaním pravidelných celoústavných seminárov. Tieto sa konajú minimálne raz mesačne. Okrem toho Vedecká rada garantuje aj iné odborné vzdelávacie aktivity, ako napríklad pravidelné semináre Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, či niektoré iné. Semináre sú evidované agentúrou SACCME a hodnotené dvomi kreditmi.

Konajú sa v priestoroch Kongresových sál na -2. poschodí NÚSCH, a.s. a začínajú vždy o 14.30 hod. Účasť je otvorená a bezplatná aj pre odbornú verejnosť mimo NÚSCH, a.s.

Ich program sa zverejňuje s dostatočným časovým predstihom, najčastejšie na obdobie pol roka. Program je možné priebežne rozširovať o ďalšie témy. V prípade, že plánujete účasť na seminároch dlhšiu dobu vopred, skontrolujte si priebežne na našej webovej stránke aktuálne plánované vzdelávacie akcie.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
predsedníčka Vedeckej rady NÚSCH, a.s.

Konferenčné sály

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok