Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Skratky používané v zdravotnej dokumentácii NÚSCH, a.s.

Skratky používané v zdravotnej dokumentácii NÚSCH, a.s.

AAA aneuryzma abdominálnej aorty
ACE arteria carotis externa
ACEI inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu
ACI arteria carotis interna
ACM arteria cerebri media
AD akcesórna AV dráha
AES atriálna extrasystola
AF fibrilácia predsiení
AFC arteria femoralis communis
AFS arteria femoralis superficialis
AIC arteria iliaca communis
AIE arteria iliaca externa
AKS akútny koronárny syndróm
ALI akútna končatinová ischémia (acute limb ischemia)
AMS arteria mesenterica superior
Ao aorta
AoR aortálna regurgitácia
AoS aortálna stenóza
AP angína pektoris
AP pľúcnica
AP a.poplitea
APF arteria profunda femoris
AR a.radialis
ARB angiotenzín II receptorové blokátory
AS ateroskleróza, aterosklerotický
AT atriálna tachykardia
AV atrioventrikulárny
AVB atrioventrikulárna blokáda
AVR nahradenie aortálnej chlopne
BB betablokátory
BMS nepovlečený kovový stent
BS bazálna stimulácia
CABG aorto-koronárny bypass
CAS karotický stenting
CCD pravostranná srdcová katetrizácia
CCS ľavostranná srdcová katetrizácia
CCS kalcifikacia angíny pektoris podľa Kanadskej kardiologickej spol.
CEA karotická endarterektómia
CI srdcový index
CLI critical limb ischémia (kritická končatinová ischémia)
CMP cievna mozgová príhoda
CO minútový objem srdca
CRT resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania
CRT-D ICD s funkciou CRT
CRT-P KS s funkciou CRT
CS koronárny sínus
CTO  chronický kompletný uzáver
CVP centrálny venózny tlak
DDŽ dolná dutá žila
DES stent potiahnutý liečivom
DKMP dilatačná kardiomyopatia
DKS defekt komorového septa
DPS defekt predsieňového septa
EF  ejekčná frakcia
EFV elektrofyziologické vyšetrenie
EOL koniec životnosti kardiostimulátora / ICD
ERI časový interval alektívnej výmeny kardiostimulátora / ICD
FFR frakčná prietoková rezerva
FLUP flutter predsiení
FOA foramen ovale apertum
FP fibrilácia predsiení
HDŽ horná dutá žila
HK  hlavný kmeň
HKMP hypertrofická kardiomyopatia
HTx transplantácia srdca
HVT hlboká venózne trombóza
CHE cholecystektómia
CHVO chronické venózne ochorenie
ICD implantovateľný kardioverter-defibrilátor
iCMP ischemická cievna mozgová príhoda
iFR instantaneous wave-free ratio
ICHS ischemická choroba srdca
IPV izolácia pľúcnych žíl
IVS interventrikulárne septum
IVUS intravaskulárny ultrazvuk
KCH koronárna choroba
KES komorová extrasystola
KF komorová fibrilácia
KS kardiostimulátor
KT komorová tachykardia
LAAO  oklúzia ľavopredsieňového uška
LIMA ľavá vnútorná hrudníková artéria
LIMA left internal mammary artery (ľavá mamárna artéria) 
LTV liečebná telesná výchova
ĽK ľavá komora
ĽKA ľavá koronárna artéria
ĽP ľavá predsieň
LuTx transplantácia pľúc
LVAD podporný systém ľavej komory
LVEDP koncovodiastolický tlak v ľavej komore
LVG ľavostranná ventrikulografia
MCH mitrálna chlopňa
MR mitrálna regurgitácia
MitraClip implantácia mitrálneho klipu
NKS náhla kardiálna smrť
NSTEMI infarkt myokardu bez elevácie segmentu ST
NYHA New York Heart Association
OCT optická koherenčná tomografia
PAO DK periférne artériové ochorenie dolných končatín
PAP tlak v pľúcnici
PAH pľúcna artériová hypertenzia
PAW tlak v pľúcnici v zaklinení
PCI perkutánna koronárna intervencia
PCMH predný cíp mitrálnej chlopne
PEVAR perkutánna impl.brušného stentgraftu
PH pľúcna hypertenzia
PK pravá komora
PKA pravá koronárna tepna
PKI perkutánna koronárna intervencia
PM kardiostimulátor
PMT pulzná magnetoterapia
PNF proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia
POBA plain old balloon angioplasty
PP pravá predsieň
PTRA perkutánna renálna angioplastika
PTSMA perkutánna transluminálna septálna myokardiálna ablácia
PVI perkutánna vaskulárna intervencia
PVR pľúcna vaskulárna rezistencia
RAP tlak v pravej predsieni
RCA pravá koronárna tepna
RCx ramus circumflexus
RD ramus diagonalis
RDN renálna denervácia
RFA rádiofrekvenčná ablácia
RFKA rádiofrekvenčná katétrová ablácia
RFT respiračná fyzioterapia
RHB reahabilitácia
RIA ramus interventricularis anterior
RIM ramus intermedius
RIMA pravá mamárna artéria
RKMP reštrikčná kardiomyopatia
RM ramus marginalis
RVEDP koncovodiastolický tlak v pravej komore
SND dysfunkcia sínusového uzla
SR sínusový rytmus
SSS syndróm chorého sínusového uzla
STEMI infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST
SZ srdcové zlyhávanie
TAVI transkatétrová implantácia aortálnej chlopne
TAVR transkatétrová náhrada aortálnej chlopne
TC truncus coeliacus
TE tonzilektómia
TR trikuspidálna regurgitácia
TEVAR perkutánna impl.hrudného stentgraftu
TPG transpulmonálny gradient
VCI dolná dutá žila
VCS horná dutá žila
VCHS vrodená chyba srdcaVIMT
VIMT vysokoindukčná magnetoterapia
VSM v. saphena magna
VSP vena saphena parva
VTE venózny tromboembolizmus
ZCMCH zadný cíp mitrálnej chlopne
ZS zadná stena

Skratky oddelení NÚSCH, a.s.

AO Ambulantné oddelenie
FRO Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
OAIM Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
OAK Oddelenie akútnej kardiológie
OAKS Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
OCCH Oddelenie cievnej chirurgie
ODIR Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie
OIK Oddelenie intervenčnej kardiológie
OIA Oddelenie intenzívnej angiológie
OIRA Oddelenie intervenčnej angiológie
OKaA Oddelenie kardiológie a angiológie
OKCH Oddelenie kardiochirurgie
OLM Oddelenie laboratórnej medicíny
ONK Oddelenie neinvazívnej kardiológie
OVK Oddelenie všeobecnej kardiológie
OZaT Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok