Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Certifikáty

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava má certifikovaný Integrovaný manažérsky systém. Cieľom systému je zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

NÚSCH, a.s., má certifikovaných 5 systémov:

  1. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  2. Systém HACCP podľa zásad uvedených v §256 až §259 8. hlavy Potravinového kódexu SR
  3. Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
  4. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018
  5. Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., certifikovala SGS Slovakia, spol. s.r.o., pobočka medzinárodne uznávanej a akreditovanej certifikačnej spoločnosti SGS so sídlom v Ženeve. Certifikáty pre jednotlivé systémy potvrdzujú, že ústav splnil prísne požiadavky na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a  zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

Vedenie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., definovalo a dokumentovalo politiku, ciele, ako aj záväzky týkajúce sa kvality. Najvyššiu úroveň v hierarchii dokumentácie systému manažérstva kvality je príručka IMS. Ďalšie úrovne dokumentácie tvoria karty procesov, poriadky a smernice, metodické pokyny, postupy a záznamy.

Certifikáty sú platné na 3 roky a v priebehu tohto obdobia – 1x ročne musí ústav preukázať, že zavedený integrovaný manažérsky systém je v súlade so všetkými požiadavkami noriem, je účinne zavedený a je schopný plniť ciele a politiku organizácie.

Oddelenie laboratórnej medicíny NÚSCH, a.s. (OLM NÚSCH, a.s.)
Je jediným štátnym akreditovaným medicínskym laboratóriom na Slovensku. 
Je spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu.
V októbri 2018 OLM NÚSCH, a.s., absolvovalo posudzovanie na mieste skupinou zo Slovenskej  národnej akreditačnej služby (SNAS). Predchádzala tomu príprava v zmysle normy ISO 15189:2012, ktorá sa začala v januári 2016 vstupným auditom a následne vypracovaním harmonogramu prípravy pracoviska na akreditáciu.
Na základe výsledku posudzovania SNAS udelila OLM NÚSCH, a.s., dňa 26.11.2018 Osvedčenie č. M-067 o akreditácii podľa uvedenej normy pre medicínske laboratóriá. Z uvedeného vyplýva, že OLM NÚSCH, a.s., je spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu.
Osvedčenie č. M-067 zaväzuje OLM NÚSCH, a.s., nielen k udržiavaniu vybudovaného systému manažérstva kvality, ale aj k jeho neustálemu zlepšovaniu. Akreditácia platí do 26.11.2023.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok