Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Systém manažérstva riadenia kvality

Systém riadenia kvality v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Zavedenie systému riadenia kvality neznamená automaticky zlepšenie spoločnosti. Je to dlhodobý proces, ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade, k zvyšovaniu kvality.

Vedenie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., definovalo a dokumentovalo politiku, ciele, ako aj záväzky týkajúce sa kvality. Najvyššou úrovňou v hierarchii dokumentácie systému manažérstva kvality je príručka IMS. Ďalšie úrovne dokumentácie tvoria karty procesov, poriadky a smernice, metodické pokyny, postupy a záznamy.

Systém riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001 je zavedený a certifikovaný od roku 2005.

Súvisiace dokumenty

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok