Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Systém manažérstva proti korupcii

Čo je korupcia

Korupcia nie je v právnom poriadku presne definovaná prostredníctvom jednotiacej definície, môžeme vo všeobecnosti konštatovať,  že ide o protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom alebo súkromnom sektore, ako sú trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

NÚSCH, a.s., zaviedol systém  manažérstva proti korupcii v súlade s Protikorupčným programom Ministerstva zdravotníctva SR a podľa požiadaviek medzinárodnej normy  ISO 37001. Cieľom tohto systému je odhaľovať protikorupčné prostredie, znižovať riziko korupcie, zastavovať neoprávnený únik peňazí a  protiprávne obohacovanie sa. V rámci protikorupčnej prevencie sa zameriava na systematické postupy :

 • odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie;
 • vytváranie priestoru pre nahlasovanie akýchkoľvek prejavov korupcie, bez obavy a strachu z následných odvetných opatrení;
 • zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
 • zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
 • odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
 • posilňovanie kultúry, etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Nahlásenie korupcie

 • listom - zaslaním na  adresu ústavu alebo odovzdaním do schránky vo vestibule ústavu
 • osobne - protikorupčnému manažérovi, prízemie, č.d. 3.103
 • e-mailom – korupcia @nusch.sk
 • telefonicky (záznamník) - tel.č.: 02/32 321 105

Medzinárodný deň boja proti korupcii

9. december je vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti korupcii. Tento deň  slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie. Poukazuje na nevyhnutnosť zaoberať sa problematikou korupcie a jej potláčaním na všetkých úrovniach. Zároveň ide o znak toho, že časť sveta si uvedomuje ničivý vplyv korupcie na životy ďalších miliónov ľudí a súčasne oceňuje odvahu tých jednotlivcov, ktorí sa odhodlajú na konkrétne kroky s cieľom dosiahnuť zmeny v oblasti boja proti korupcii

Protikorupčná politika ústavu

Systém manažérstva proti korupcii v zmysle normy ISO 37001  je zavedený a certifikovaný od roku 2020.

Súvisiace dokumenty

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok