Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti znižovania pracovných úrazov a nehôd, a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie s úradmi a verejnosťou, meranie výkonnosti procesov, a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

VÝHODY PRI ZÍSKANÍ CERTIFIKÁTU ISO 45001: 2018:

 • Prináša systematické obmedzovanie rizík a nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých zamestnancov
 • Prináša zníženie výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov
 • Znižuje náklady spojené s pracovnými úrazmi na pracovisku
 • Preukazuje plnenie záväzku na plnenie zákonných požiadaviek a požiadaviek predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči štátnym orgánom, subdodávateľom a odberateľom
 • Prináša účinný systém, reagujúci pružne na zmeny požiadaviek z legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. je v súčasnosti jedinou nemocnicou, ktorá má zavedený a certifikovaný systém BOZP.

Systém BOZP  v zmysle normy ISO 45001 je zavedený a certifikovaný od roku 2010.

Súvisiace dokumenty

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok