Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

EMAS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., je zaradený do registra schémy EMAS v SR pod registračným číslom SK-000057 s platnosťou od 7.7.2021.  NÚSCH, a.s., úspešne absolvoval externé overenie a  splnil požiadavky nariadenia (ES) č.1221/2009 a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1505 z 28 augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III  nariadenia komisie (EÚ) 2018/2026 z 19.deceembra 2018, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).  

Schéma environmentálneho manažérstva a auditu EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) ako dobrovoľný nástroj riadenia podniku znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania. 

Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

 • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania 
 • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov 
 • silnom zapojení zamestnancov 
 • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami
 • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie
 • registrácii, na základe úspešného overenia akreditovaným environmentálnym overovateľom. Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

Získaním registrácie v schéme EMAS sa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., stal prvou nemocnicou na Slovensku.

Systém EMAS je zavedený a overený od roku 2021.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok