Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Akreditácia OLM

Oddelenie laboratórnej medicíny NÚSCH, a.s. (OLM NÚSCH, a.s.) je jediným štátnym akreditovaným medicínskym laboratóriom na Slovensku. Je spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu.

V októbri 2018 OLM NÚSCH, a.s., absolvovalo posudzovanie na mieste skupinou zo Slovenskej  národnej akreditačnej služby (SNAS). Predchádzala tomu príprava v zmysle normy ISO 15189:2012, ktorá sa začala v januári 2016 vstupným auditom a následne vypracovaním harmonogramu prípravy pracoviska na akreditáciu.

Na základe výsledku posudzovania SNAS udelila OLM NÚSCH, a.s., dňa 26.11.2018 Osvedčenie č. M-067 o akreditácii podľa uvedenej normy pre medicínske laboratóriá. Z uvedeného vyplýva, že OLM NÚSCH, a.s., je spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu.

Osvedčenie č. M-067 zaväzuje OLM NÚSCH, a.s., nielen k udržiavaniu vybudovaného systému manažérstva kvality, ale aj k jeho neustálemu zlepšovaniu. Akreditácia platí do 26.11.2023.

Systém v zmysle  ISO 15189 je zavedený a akreditovaný od roku 2018.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok