Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Integrovaný manažérsky systém

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., má zavedený a certifikovaný Integrovaný manažérsky systém. Cieľom systému je zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

NÚSCH, a.s., má certifikovaných 7 systémov:

 1. Systém manažérstva riadenia kvality
 2. Systém HACCP
 3. Systém environmentálneho manažérstva
 4. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 5. Systém manažérstva proti korupcii
 6. EMAS
 7. Akreditácia OLM

Certifikáty sú platné 3 roky a v priebehu tohto obdobia – 1x ročne musí ústav preukázať  certifikačnému orgánu, že zavedený integrovaný manažérsky systém je v súlade so všetkými požiadavkami noriem, je účinne zavedený a je schopný plniť ciele a politiku organizácie.

Súvisiace dokumenty

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok