Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Expertízne pracoviská

Centrum pre vrodené chyby srdca v dospelosti NÚSCH, a.s.

Zriadené 16. 03. 2012 na Klinike kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s. rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR, 17. 11. 2017 udelený štatút expertízneho pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou.

Centrum má ambulantnú (Ambulancia 7) a lôžkovú časť (na Odd. všeobecnej kardiológie 2).

Náplňou "Centra" je vysokošpecializovaná starostlivosť (diagnostika, liečba a manažment) o vrodené chyby srdca v dospelosti. Prednosťou je jedinečná spolupráca popredných slovenských odborníkov v dospelej a detskej kardiológii v rámci NÚSCH, a.s.

Ambulantná činnosť "Centra" zahŕňa:

 • klinické vyšetrenie
 • neinvazívnu diagnostiku a liečbu
 • systematickú dispenzárnu starostlivosť v indikovaných prípadoch
 • manažment špecifickej liečby pľúcnej artériovej hypertenzie asociovanej s VCHS
 • indikáciu hospitalizácie a realizáciu príjmu pacientov na lôžkové oddelenia NÚSCH, a.s., prednostne na lôžkovú časť Centra pre VCHS v dospelosti v rámci OVK
 • liečebné doriešenie v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami u nás a v zahraničí
 • konziliárne, poradenské a metodické služby spádovým kardiológom, pediatrickým kardiológom, internistom, pediatrom, praktickým lekárom, gynekológom

Na lôžkovej časti "Centra" sa realizuje v spolupráci s ďalšími oddeleniami vrátane Detského kardiocentra NÚSCH, a.s., kompletná (neinvazívna, invazívna kardiologická a rádiologická) diagnostika, ďalej indikácia na chirurgické alebo katetrizačné riešenie, nastavenie na medikamentóznu liečbu, vrátane špecifickej.

Vedúci lekár:

 • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Lekári:

 • MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
 • MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD.
 • MUDr. Adriana Reptová, PhD.
 • MUDr. Alena Zelenáková

Sestra:

 • Iveta Farkašová

Kontakt:

Ordinačné hodiny

Pondelok, streda, štvrtok 7,00 - 15,30
Utorok, piatok 7,00 - 14,00

Expertízne pracovisko pre chronickú tromboembolickú pľúcnu hypertenziu

s celoslovenskou pôsobnosťou zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR dňa 17. 11. 2017.

Poslaním špecializovaného pracoviska je komplexný diagnostický a liečebný manažment chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie (CTEPH), vrátane špecifickej liečby pľúcnej hypertenzie.

Centrum má ambulantnú (Ambulancia 7) a lôžkovú časť (na Odd. všeobecnej kardiológie 2).

Špecializovaná ambulancia expertízneho pracoviska zahŕňa:

 • klinické a echokardiografické vyšetrenie, zamerané na diferenciálnu diagnostiku poukázaných pacientov s pľúcnou hypertenziou neobjasnenej etiológie
 • indikáciu hospitalizácie a realizáciu príjmu pacientov na lôžkovú časť na OVK2
 • liečebné doriešenie v spolupráci so špecializovanými pracoviskami v zahraničí
 • systematickú dispenzárnu starostlivosť v indikovaných prípadoch
 • manažment špecifickej liečby CTEPH
 • konziliárne, poradenské a metodické služby spádovým kardiológom, internistom, praktickým lekárom

Na lôžkovej časti "Centra" sa v spolupráci s ďalšími oddeleniami NÚSCH, a.s., realizuje kompletná (neinvazívna, invazívna kardiologická a rádiologická) diagnostika, ďalej indikácia na chirurgické alebo katetrizačné riešenie, nastavenie na medikamentóznu liečbu, vrátane špecifickej.

Vedúci lekár:

 • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Lekári:

 • MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD.
 • MUDr. Adriana Reptová, PhD.
 • MUDr. Alena Zelenáková
 • MUDr. Marcela Boháčeková, PhD.                                         

Sestra:

 • Iveta Farkašová

Kontakt:

Ordinačné hodiny

Pondelok, streda, štvrtok 7,00 - 15,30
Utorok, piatok 7,00 - 14,00

   

                      

EHS Centrum excelencie pre artériovú hypertenziu NÚSCH, a.s.
Centrum pre pľúcnu hypertenziu NÚSCH, a.s.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bolo do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR zaradené aj EHS Centrum excelencie pre artériovú hypertenziu a Centrum pre pľúcnu hypertenziu, ktoré od roku 2011 funguje pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s., pod vedením doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC.

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je veľmi zriedkavé chronické ochorenie pľúcnych tepien charakterizované progresívnym zvyšovaním tlaku v pľúcnici, ktoré v pokročilých fázach ochorenia vedie k zlyhaniu pravej komory srdca. Ochorenie má bez liečby zlú prognózu.   

V PAH  sa v ostatných rokoch zaznamenáva explózia nových poznatkov a záujmu ako zo strany medicínskej verejnosti, tak aj poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Tento vývoj je dôsledkom predovšetkým objavenia a praktického sprístupnenia viacerých liečebných prostriedkov, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života pacientov s týmto mimoriadne závažným ochorením. Nové poznatky sa objavili aj  v oblasti molekulárnej a genetickej diagnostiky, patológie a patofyziológie. Boli definované dôsledné a štandardizované diagnostické postupy, od ktorých sa odvíja prognostická stratifikácia aj voľba liečebného postupu. Vzhľadom na ojedinelosť ochorenia, jeho vážnu prognózu, ale aj zložitý diagnostický postup a zvláštnosti liečby sa diagnostický a liečebný proces vo svete sústreďuje do špeciálnych centier. 

Vedúci lekár:

 • Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC 

Lekári:

 • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
 • MUDr. Dana Škultétyová, CSc., FESC

Kontakt:

Ordinačné hodiny

Pondelok - štvrtok 8,00 - 12,00
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok