Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Výberové konania na vedúcich zamestnancov

Pozície vedúcich zamestnancov v NÚSCH, a.s., sú obsadzované podľa interných predpisov ústavu výberovým konaním.

Informácie o voľných vedúcich pozíciách zverejňuje NÚSCH, a.s., na svojej internetovej stránke a v Zdravotníckych novinách.

Uchádzači posielajú svoje prihlášky do výberového konania poštou a emailom.

 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Odbor ľudských zdrojov
JUDr. Naďa Repáňová - vedúca odboru
Telefón: +421 (2) 59 320 242

nada.repanova@nusch.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je potrebné pri zasielaní žiadostí o zamestnanie udeliť NÚSCH, a.s., súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na tento účel (ďalej len „súhlas“). 

V prípade neposkytnutia súhlasu nebudú môcť byť údaje uchádzačov o zamestnanie ďalej spracúvané a budú zlikvidované. Uchádzač o zamestnanie má ako dotknutá osoba právo na prístup poskytnutých informácií, opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov v zmysle čl. 15-21 GDPR.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok