Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Voľné pracovné miesta

NÚSCH, a.s., vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

24. septembra 2020

Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť DKC

Požadovné predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3, časti A písm. a) až c) Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z. príbuzných predmetu činností na pracovisku Detské kardiocentrum
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorých zo špecializačných odborov uvedených v prílohe 4 časti A., Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z., alebo najmenej pätnásťročná odborná prax
 • prax v riadiacej pozícii min. 5 rokov
 • prax v odbore minimálne 10 rokov
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka

 

primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie
primár Ambulantného oddelenia
primár Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
primár Oddelenia kardiochirurgie
primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
primár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti
primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie, pracovisko Detské kardiocentrum
primár Jednotky intenzívnej starostlivosti, pracovisko Detské kardiocentrum
vedúci lekár Úseku operačných sál pre kardiochirurgiu
vedúci lekár Úseku operačných sál pre cievnu chirurgiu

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3, časti A písm. a) až c) Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z.
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorých zo špecializačných odborov uvedených v prílohe 4 časti A., Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z., alebo najmenej pätnásťročná odborná prax
 • prax v odbore minimálne 10 rokov
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka

 

vedúca sestra Úseku operačných sál
vedúca sestra Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
vedúca sestra Oddelenia neinvazívnej kardiológie
vedúca sestra Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny pracovisko Detské kardiocentrum
vedúca sestra Oddelenia kardiológie, pracovisko Detské kardiocentrum
vedúca sestra Oddelenia arytmií a kardiostimulácie, pracovisko Detské kardiocentrum
vedúca sestra Jednotky intenzívnej starostlivosti, pracovisko Detské kardiocentrum

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom, odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie I. st. bolo získané v rovnakom študijnom odbore
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3, časti D, písm. a) Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z.
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4, časti D, Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z., alebo najmenej pätnásťročná odborná prax
 • prax v odbore min. 10 rokov
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

Vedúci fyzioterapeut

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia, alebo II. stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3, časti F, písm. a) a b) Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z.
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4, časti F, Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z., alebo najmenej pätnásťročná odborná prax
 • prax v odbore min. 10 rokov
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

Vedúci farmaceutický laborant

Požadované predpoklady

 • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant, alebo VŠ II. stupňa v magisterskom študijnom programe študijnom odbore farmácia
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3, časti L, Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z.
 • prax v odbore min. 10 rokov
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

Prihlášky do výberového konania doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a jazykových znalostiach, dokladom o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte najneskôr do troch týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný  ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Informácie na tel. č. 02/59 320 242Mgr. Mária Orlíková

NÚSCH, a.s., príjme do pracovného pomeru:

3. augusta 2020

Lekár na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v odbore pediatria vítaná
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • komunikatívnosť, flexibilita, tímový duch
 • morálna bezúhonnosť

Ponúkame

 • Ponúkame prácu v moderných priestoroch, v zariadení vybavenom kvalitnou technikou.
 • Podporujeme aktivity v oblasti vedy a výskumu, umožňujeme a podporujeme získavanie vedomostí na kongresoch a štúdijných pobytoch doma aj v zahraničí.

8. júla 2020

Lekár na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia alebo prax v odbore AIM vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

10. júna 2020

Lekári na úsek Kardiológie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v odbore Kardiológia alebo zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Kardiológia, prípadne plánovaná zmena špecializačného štúdia na tento odbor, najlepšie (ale nie výlučne) po absolvovaní hlavného internistického kmeňa
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Hľadáme lekárov na začiatku kariéry, ktorí majú chuť a vôľu pracovať ako kardiológovia v nemocnici a v budúcnosti rozvíjať tento odbor na Slovensku.

Ponúkame

 • Možnosť získania atestácie v odbore Kardiológia, ako aj ďalšieho vzdelávania v niektorej z kardiologických subšpecializácií.
 • Možnosť učiť sa od renomovaných špecialistov v odbore.
 • Ponúkame prácu v moderných priestoroch, v zariadení vybavenom kvalitnou technikou.
 • Podporujeme aktivity v oblasti vedy a výskumu, umožňujeme a podporujeme získavanie vedomostí na kongresoch a študijných pobytoch doma aj v zahraničí.

10. júna 2020

Sestry - Kardiologické oddelenie DKC

Hľadáme sestry do Detského kardiocentra (DKC), pracoviska NÚSCH, a.s., na Kardiologické oddelenie.

Požadované predpoklady

 • odborná spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou, pre regulované povolanie sestra (ÚSOV, VOV, VŠ I., VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo)
 • špecializácia v príslušnom odbore vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

KONTAKTY
primár oddelenia MUDr. Martin Záhorec, PhD.
zahorec@dkc-sr.sk
02/ 59 371 502,   02/59 371 638

vedúca sestra oddelenia Mgr. Jana Sedliaková, PhD.
sedliakova@dkc-sr.sk
02/ 59 371 253

10. júna 2020

Sestry

Hľadáme sestry do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra (DKC), pracoviska NÚSCH, a.s., na tieto oddelenia:

NÚSCH, a.s.:
Odd. zlyhávania a transplantácie srdca
Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny
Odd. arytmií a kardiostimulácie
Odd. cievnej chirurgie
Odd. všeobecnej kardiológie
Odd. neinvazívnej kardiológie
Odd. kardiológie a angiológie

DKC:
Kardiologické odd. + JIS
Kardiochirurgické odd. + JIS
Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny

Požadované predpoklady

 • odborná spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou, pre regulované povolanie sestra (ÚSOV, VOV, VŠ I., VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo)
 • špecializácia v príslušnom odbore vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

10. júna 2020

Praktická sestra

Požadované predpoklady

 • ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

10. júna 2020

Sanitári

Hľadáme sanitárov do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Požadované predpoklady

 • ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

PONÚKAME

 • Výhodné platové podmienky nad rámec zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorý reguluje mzdy zdravotníckych pracovníkov.
 • Preplácanie nadčasových hodín.
 • Náhrada mzdy za prácu v sobotu a v nedeľu nad rámec Zákonníka práce.
 • Motivačný príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách.
 • Osobné ohodnotenie.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
 • Príplatok za zmennosť.
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Príspevok na zabezpečenie účasti na kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí.
 • Pracovné voľno s náhradovou mzdy na sústavné vzdelávanie nad rámec Zákonníka práce.
 • Odborný a kariérny rast.
 • Ubytovanie v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.
 • Týždeň dovolenky navyše nad rámec Zákonníka práce.
 • Odmeny na základe hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti.

10. júna 2020

Manažér pre kybernetickú bezpečnosť

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore IT
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka

Ako sa prihlásiť

Žiadosti doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, motivačným listom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a dokladom o registrácii v stavovskej organizácii, zasielajte najneskôr do 3 týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Kontakty

PhDr. Oľga Sekaninová
námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo
Telefón: +421 (2) 59 320 240
Email: olga.sekaninova@nusch.sk

Mgr. Mária Orlíková
vedúca Odboru ľudských zdrojov
Telefón: +421 (2) 59 320 242
Email: maria.orlikova@nusch.sk

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok