Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Sestra

Hľadáme kolegov a kolegyne s tímovým duchom a úsmevom na tvári. Potrebujeme rozšíriť naše rady na lôžkových oddeleniach, v jednozmennej aj zmennej prevádzke, či pri dospelých alebo detských pacientoch. Podmienkou je chuť pracovať, profesionalita a vôľa učiť sa nové veci. Ostatné Vám už ukážeme a naučíme. Našou snahou je uplatniť Vás na oddelení s ohľadom na Vaše skúsenosti i prípadné preferencie. Neváhajte a navštívte nás. Rady zodpovieme na Vaše otázky pri osobnom stretnutí. Zároveň si môžete pozrieť priestory oddelenia a nahliadnuť na prácu sestry v našej nemocnici.

Praktická sestra pre JIS v Detskom kardiocentre

 Náplň práce

 • spolupráca so sestrou pri diagnostických a terapeutických výkonoch, príprava na vyšetrenie alebo ošetrenie pacienta
 • práca s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia
 • vedenie príslušnej ošetrovateľskej dokumentácie
 • príprava mliečnych dávok na kŕmenie pacientov, podávanie jedla
 • príprava pomôcok na invazívne a neinvazívne výkony
 • meranie a zaznamenávanie vitálnych funkcií a bilancie tekutín
 • odber biologického materiálu na vyšetrenie
 • asistencia pri preväzovaní a ošetrovaní rán

 Požiadavky

 • SŠ (praktická sestra - asistent)
 • absolvent/-ka i praktická sestra s praxou
 • profesionalita, komunikatívnosť
 • empatia a citlivý prístup k detským pacientom a ich blízkym
 • chuť učiť sa nové vedomosti
 • zodpovednosť a spoľahlivosť
 • tímový hráč

Perfuziológ

Kolegovia v Detskom kardiocentre radi privítajú nového kolegu/kolegyňu na pracovnú pozíciu PERFUZIOLÓG. Perfuziológ je súčasťou kardiochirurgického operačného tímu. Pracuje samostatne, ale v úzkej spolupráci s chirurgom a anesteziológom.

 Náplň práce

 • zabezpečenie cirkulácie okysličenej krvi v tele pacienta pomocou prístroja na mimotelový obeh počas kardiochirurgickej operácie
 • sledovanie hemodynamiky pacienta počas výkonu, jej správna interpretácia, sledovanie a korigovanie vnútorného prostredia
 • podieľanie sa na liečbe aktuálnych problémov v súvislosti s vedením mimotelového obehu, zabezpečenie konvenčnej hemofiltrácie a intraoperačných autotransfúznych techník
 • podieľanie sa na zabezpečení  krátkodobých a dlhodobých mechanických podporných systémov cirkulácie a dýchania
 • zodpovednosť za výber a prípravu príslušenstva, samotné vedenie mimotelového obehu a vyhotovenie záznamu o jeho priebehu

  Požiadavky

 • VŠ vzdelanie I. stupňa (ošetrovateľstvo) alebo II. stupňa (ošetrovateľstvo, biomedicínsky inžinier)
 • predchádzajúca prax v oblasti perfuziológie výhodou
 • špecializácia vítaná (perfuziológia, OAIM, urgentná medicína, pediatria, ...)
 • základné technické a PC zručnosti
 • manuálna zručnosť
 • ochota učiť sa
 • logické myslenie
 • zodpovednosť a flexibilita
 • zvládanie stresových situácií
 • tímový hráč

Sestra pre Oddelenie detskej kardiológie v Detskom kardiocentre

Náplň práce

 • poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti na danom oddelení v súlade s vyhláškou MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe v znení neskorších predpisov, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností, štandardmi a diagnózou samostatne, na základe indikácie lekára alebo v spolupráci s lekárom
 • spolupráca s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch, príprava na vyšetrenie alebo ošetrenie
 • poskytovanie prvej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život
 • meranie a zaznamenávanie vitálnych funkcií a bilancie tekutín
 • odber biologického materiálu na vyšetrenie
 • aplikácia farmakoterapie
 • starostlivosť o pacienta s centrálnym venózny katétrom
 • preväzovanie a ošetrovanie rán
 • vedenie príslušnej ošetrovateľskej dokumentácie
 • podpora a edukácia pacienta a jeho rodiča, alebo blízkej osoby
 • paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
 • spolupráca s psychológom a sociálnym pracovníkom

 Požiadavky

 • SŠ/VŠ vzdelanie (ošetrovateľstvo)
 • absolventka i sestra s praxou
 • profesionalita, komunikatívnosť
 • empatia a citlivý prístup k detským pacientom a ich blízkym
 • chuť učiť sa nové vedomosti
 • zodpovednosť a spoľahlivosť
 • tímový hráč

Sestra na Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

Náplň práce

 • komplexná starostlivosť o pacientov:
  - so srdcovým zlyhávaním
  - pred a po transplantácii srdca
  - s dlhodobou mechanickou podporou srdca
 • monitorovanie pacientov - EKG, invazívne a neinvazívne meranie TK, CVT, saturácie kyslíka
 • ošetrovateľská starostlivosť o pacientov - príjem, preklad, prepustenie pacienta, zoznámenie s režimom dňa, či domácim poriadkom a pod.
 • príprava pacientov k vyšetrovacím a liečebným výkonom vrátane prípravy inštrumentária a zdravotníckych pomôcok
 • asistencia a spolupráca pri vykonávaní diagnostických a liečebných výkonoch (koronarografia, kardioverzia, pravostranná katetrizácia srdca, zavádzanie CVK, ultrafiltrácia,.)
 • príprava a podávanie predpísaných liekov
 • odber biologického materiálu a odoslanie na ďalšie vyšetrenie
 • vykonávanie odbornej ošetrovateľskej práce na základe individuálnych potrieb pacientov, samostatné ošetrovateľské výkony (starostlivosť o cievne katétre – PVK, CVK, PICC, tunelizované katétre, prevencia dekubitov, starostlivosť o rany a dekubity)
 • účasť na vizitách

Požiadavky

 • SŠ/VŠ vzdelanie (sestra, ošetrovateľstvo)
 • predchádzajúca prax na pozícii vítaná
 • dobré organizačné a riadiace schopnosti
 • komunikatívnosť, empatia
 • morálna bezúhonnosť
 • tímový hráč

Staničná sestra pre Oddelenie všeobecnej kardiológie

Náplň práce

 • organizácia a riadenie práce sestier a pomocného personálu
 • zostavovanie pracovného programu a rozpisu služieb sestier a pomocného personálu
 • zaškolenie nových zamestnancov
 • vykonávať odbornú ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú metódou ošetrovateľského procesu, edukácia pacientov
 • sledovať dodržiavania hygienických a protiepidemiologických zásad, zásad dezinfekcie a sterilizácie, predpisov BOZP a PO
 • sledovať zdravotnícku a ošetrovateľskú dokumentáciu, vedenie prevádzkovej dokumentácie úseku
 • zodpovedať za objednávanie, dopĺňanie, evidenciu zásob liekov, zdravotníckeho materiálu, dezinfekcie a pod.
 • zodpovednosť za správne vykazovanie poisťovacej agendy a dokumentácie a za styk úseku s oddelením poisťovníctva

Požiadavky

 • SŠ/VŠ vzdelanie (sestra, ošetrovateľstvo)
 • dobré organizačné a riadiace schopnosti
 • komunikatívnosť
 • empatia
 • morálna bezúhonnosť
 • tímový hráč

Sestra na OAIM

Náplň práce

 • monitorovanie pacientov za pomoci prístrojovej techniky – EKG, invazívne meranie CAT,CVT, CAP, ĽP, zaklinené tlaky
 • sledovanie odsávania z hrudných drénov, Redonových drénov, NGS
 • sledovanie chod monitorovacieho zariadenia, prístrojovej techniky a poruchy ihneď hlásite staničnej sestre, v službe lekárovi a službukonajúcemu technikovi
 • príprava snímačov fyziologických tlakov
 • podieľanie sa na vyšetrovaní hemodynamických parametrov /CO a Bomed/
 • zabezpečenie resuscitácie do príchodu lekára podľa svojich odborných vedomostí a ďalšej odbornej pomoci podľa pokynov lekára
 • výkon hygienickej starostlivosti u ťažko chorých, kde tento výkon nemôže vykonávať ošetrovateľka vzhľadom k povahe choroby a stavu pacienta
 • účasť na lekárskych vizitách
 • odber biologického a iného materiálu a zodpovednosť za jeho včasné odoslanie na vyšetrenie
 • orientačné vyšetrenie moču a krvi a žalúdočného obsahu
 • spolupráca pri liečebných výkonoch na špeciálnych prístrojoch /umelá ventilácia pľúc, hemodialýza, hemoperfúzia, hemofiltrácia, peritoneálna dialýza/
 • zabezpečenie a kontrola dezinfekcie a sterilizácie nástrojov, pomôcok a materiálu, dbáte o jeho stálu pohotovosť a včasné dopĺňanie
 • vedenie príslušnej ošetrovateľskej dokumentácie

Požiadavky

 • SŠ/VŠ vzdelanie (sestra, ošetrovateľstvo)
 • absolventka i sestra s praxou
 • chuť učiť sa
 • profesionalita, komunikatívnosť
 • empatia

Sestra - Inštrumentárka

Náplň práce

Naše kolegyne z úseku operačných sál hľadajú nové posily s tímovým duchom a úsmevom na tvári.
Podmienkou je chuť pracovať, profesionalita a vôľa sa učiť nové veci. Ostatné Vám ukážeme a naučíme Vás osobne.

Čaká Vás:

 • samostatná odborná práca na špecializovaných operačných sálach NÚSCH
 • zodpovednosť za pripravenosť operačnej sály k jednotlivým operačným výkonom, za rozmiestnenie operačných prístrojov, nástrojov a pomôcok
 • inštrumentovanie pri jednotlivých kardiochirurgických a cievnych operačných výkonoch      

Požiadavky

 • SŠ / VŠ vzdelanie (sestra, ošetrovateľstvo)
 • skúsenosť s  inštrumentovaním na operačných sálach vítaná (možnosť dorobenia špecializácie)
 • spoľahlivosť a dochvíľnosť
 • tímový hráč
 • chuť odborne rásť
 • empatia
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok