Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Nový pavilón Detského kardiocentra by sa mal začať stavať v krátkej dobe

21. 6. 2011

Pri podpore súčasnej vlády a priaznivom postoji Ministerstva zdravotníctva SR v krátkej dobe budeme môcť s radosťou oznámiť termín vyhlásenia verejného obstarávania na stavbu nového pavilónu Detského kardiocentra (DKC) a predpokladaný začiatok stavby.

Pri realizácii projektovej dokumentácie sa kládol veľký dôraz na každý detail s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality a funkčnosti každého oddelenia a ich vzájomných prepojení. Preto sa projektová dokumentácia opakovane pripomienkovala a prepracovávala, kým sa nedosiahol optimálny výsledok. Investícia tohto rozmeru stála za konečný stav projektovej dokumentácie, ktorý dáva všetky predpoklady na vznik výnimočnej stavby, s ktorou by mali byť spokojní ako deti, rodičia, tak aj celý pracovný kolektív DKC.

Ďalší problém vznikol pri príprave projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, keď sa zistilo, že v okrajovej časti pozemku, v mieste kde by malo stáť nové parkovisko, ktoré by riešilo aj akútny nedostatok parkovacích miest pre NÚSCH, a. s. sú dva malé nevysporiadané pozemky. Išlo o parcely s výmerou cca150 m2 a 170 m2, ktoré neboli vo vlastníctve NÚSCH, a. s..  Zistenie skutočných vlastníkov a majetkovo-právne rokovania neboli jednoduché a zabrali dosť času. Záverečné rokovanie na odkúpenie predmetných pozemkov bude vo veľmi krátkom čase.

Posledný a možno najdôležitejší problém bol zabezpečiť dofinancovanie výstavby pavilónu DKC, kde odhadované náklady sú zhruba 36 miliónov eur vrátane DPH. NÚSCH, a. s. má t. č. k dispozícii účelovo viazané prostriedky na výstavbu pavilónu DKC vo výške nad 13 miliónov eur, čo by určite stačilo na prvý rok stavby. Prísľub premiérky Ivety Radičovej, ktorá navštívila DKC dňa 20. mája 2011 je veľmi pozitívny, takisto ako postoj MZ SR k zahájeniu stavby. Premiérka potvrdila, že vláda nájde chýbajúcich vyše 20 miliónov eur na výstavbu špičkového pavilónu. „Prostriedky, ktoré boli pôvodne vyčlenené, sú k dispozícií a kým sa tieto financie vyčerpajú, je dostatok času, aby boli pripravené finančné prostriedky na dokončenie stavby,“ dodala predsedníčka vlády. Minister zdravotníctva v krátkej dobe predloží pripravený materiál dofinancovania výstavby DKC na rokovanie vlády a po jeho schválení už nič nebude brániť tomu, aby bolo vypísané verejné obstarávanie na realizáciu výstavby nového pavilónu DKC.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok